↫ Tillbaka till bloggen

Hägrar

This text is available in English at the end of this post

Hägrar har alltid fascinerat mig. Jag har haft förmånen att se många hägerarter på olika platser. Men det lär finnas ett 70-tal arter så jag har bara sett en bråkdel. Hägern tillhör ordningen Pelikanfåglar. Gråhäger (Ardea cinerea) har jag träffat på lite var stans. Framförallt på mitt landställe vid Brandalsund mitt emot Mörkö. Här finns en stor koloni av gråhäger. Gråhäger har jag även besökt vid Råstasjön varje vinter och vid Isbladskärret, på Djurgården i Stockholm, på våren och sommaren.

Gråhäger (Ardea cinerea)

Gråhäger (Ardea cinerea)

Gråhäger (Ardea cinerea)

Gråhäger (Ardea cinerea)

Även ägrethäger (Ardea alba) har jag observerat både på Angarnssjöängen och på andra platser i Sverige exv Tåkern i Östergötland.

Silkeshägern (Egretta garzetta)  har jag träffat på på Madeira. På en resa till Pantanal i Brasilien lyckades jag se den ovanliga agamihägern (Agamia agami)  samt rödhalsad tigerhäger (Tigrisoma lineatum) och svartkronad häger (Pilherodius pileatus).

Silkeshägern (Egretta garzetta)

Svartkronad häger (Pilherodius pileatus)

Agamihäger (Agamia agami)

Agamihäger (Agamia agami)

Rödhalsad tigerhäger (Tigrisoma lineatum)

På min resa till Ungern såg jag förutom de vanliga hägrarna även natthäger (Nycticorax nycticorax)  och purpurhäger (Ardea purpurea)  och vid ett ställe rallhäger (Ardeola ralloides).

Purpurhäger (Ardea purpurea)

Gråhäger (Ardea cinerea)

Rallhäger (Ardeola ralloides)

Ägrethäger (Ardea alba)

Natthäger (Nycticorax nycticorax)

Gråhäger (Ardea cinerea)

Natthäger (Nycticorax nycticorax)

Natthäger (Nycticorax nycticorax)

Nu senast i Florida plussade jag på min artlista när det gäller häger. Där såg jag förutom amerikansk gråhäger (Ardea herodias) trefärgad häger (Egretta tricolor) , blåhäger (Egretta caerulea) och den helt fantastiska rosthägern (Egretta rufescens). En grann skönhet. En annan liten skönhet är grönryggig häger (Butorides virescens) Vidare såg jag snöhäger (Egretta thula)  och kohäger (Bubulcus ibis). Kohäger hade jag sett tidigare bla i Spanien. Gulkronad natthäger (Nyctanassa violacea) såg jag men tyvärr lyckades den inte fastna på bild. Sist men inte minst amerikansk rördrom (Botaurus lentiginosus)  som också är en sorts häger.

Grönryggig häger (Butorides virescens)

Grönryggig häger (Butorides virescens)

Blåhäger (Egretta caerulea)

Snöhäger (Egretta thula)

Trefärgad häger (Egretta tricolor)

Trefärgad häger (Egretta tricolor)

Rosthäger (Egretta rufescens)

Trefärgad häger (Egretta tricolor)

Silkeshäger (Egretta garzetta)

Ägrethäger (Ardea alba)

Ägrethäger (Ardea alba)

Amerikansk gråhäger (Ardea herodias)

Kohäger (Bubulcus ibis)

Snöhäger (Egretta thula)

Blåhäger (Egretta caerulea)

Ägrethäger (Ardea alba)

Ägrethäger (Ardea alba)

Amerikansk rördrom (Botaurus lentiginosus)

 

Herons have always fascinated me. I have had the privilege of seeing many herons in different places. But there must be some 70 species, so I’ve only seen a small part. The heron belongs to the order Pelican birds. I have met Gray Heron (Ardea cinerea) at a little wherever. Especially at my country place at Brandalsund opposite Mörkö. Here is a large colony of gray herons. I have also visited Gray Heron at Råstasjön every winter and at the Isbladskärret, Djurgården in Stockholm, in spring and summer.

Also Great Egret (Ardea alba) I have observed both on Angarnssjöängen and other places in Sweden, eg Tåkern in Östergötland.

The Little Egret (Egretta garzetta) I met on Madeira. On a trip to Pantanal in Brazil I managed to see the unusual Agami heron (Agamia agami) as well as rufescent tiger heron (Tigrisoma lineatum) and black-crowned heron (Pilherodius pileatus).

On my trip to Hungary, in addition to the usual herons, I also saw night herons (Nycticorax nycticorax) and purple herons (Ardea purpurea) and at squacco heron (Ardeola ralloides).

Most recently in Florida, I added to my check list when it comes to herons. There, in addition to the American gray heron (Ardea herodias), I saw tricolored heron (Egretta tricolor), little blue heron (Egretta caerulea) and the absolutely fantastic reddish heron (Egretta rufescens). A fine beauty. Another small beauty is green heron (Butorides virescens) Furthermore, I saw snow egret (Egretta thula) and cattle heron (Bubulcus ibis). I had seen cow herds in Spain before. Yellow-crowned night heron (Nyctanassa violacea) I saw but unfortunately it did not get stuck in the picture. Last but not least, the American bittern (Botaurus lentiginosus) which is also a species of heron.

1 thought on “Hägrar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × tre =